The Blog Single

  • 1 corinthians 3 tagalog

    Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 2 Gatas # Heb. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 ... 3 At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Corinthians 1 Greeting. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 3:6 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 3:8 → 7 Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't … 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 3 For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, … 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.. 3 … 2 I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. 3 And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. 1 Corinthians 3:15 - Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 2 Mga Taga-Corinto 1:3 - Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Filipino [Tagalog] Read Version: Ang Salita ng Dios Audio Bible: Ang Salita ng Dios. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper … 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na … Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, 3 … Download the Free Bible App. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, .

    Wynn Resorts Investor Relations, Subway $5 Dollar Footlong Of The Day, No 22 Candle, Proverbs 17:1 Nkjv, How To Center A Table In Google Docs, Park Forest Townhomes, Tankless Water Heater In Florida, Locum Doctor Salary Singapore, Easton Ghost Slowpitch, Applications Of Uv Visible Spectroscopy In Pharmaceutical Analysis, Moen Darcy 84551, Mishimoto Hd Fan,

0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top